Inlägg taggade med ‘Söderhamn’

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

fredag, december 30th, 2016

Medborgarförslag

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Den 24 februari 2012 lämnade jag som folkvald politiker in en motion till kommunfullmäktige där jag föreslog att Söderhamns kommunfullmäktige skulle besluta att nämndernas dagordningar och handlingar skulle publiceras på kommunens hemsida.

Detta var för att Söderhamns medborgare skulle få chansen att följa nämndernas arbete lättare och göra det lättare för medborgarna att granska vad kommunens politiker fattade för beslut.

Tyvärr biföll man inte min motion med hänvisning att det är upp till varje nämnd att besluta om publicering.

Barn- & utbildningsnämnden publicerade sina handlingar fram tills att man gick över till digitala handlingar för sina politiker. Plötsligt fick jag som medborgare begära att få ut handlingarna och ibland fick man ut handlingarna först efter sammanträdet. Detta gäller även kommunstyrelsen.

Är det så det ska vara? Ska medborgarna få möjligheten att påverka sina politiker först efter att besluten är fattade?

Inte ens kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ gör sina handlingar tillgängliga på ett öppet och enkelt sätt för medborgarna i Söderhamn.

Därför är det viktigt att medborgarna inför ett sammanträde kan ta del av dagordningen och handlingarna.
Jag förslår att kommunfullmäktige beslutar

  • Att alla nämnder ska publicera sina dagordningar samt samtliga handlingar i samband med att kallelserna går ut till politikerna på kommunens hemsida
  • Att de nämnder som berörs av sekretess ska i den mån de kan, publicera sina nämndshandlingar t.ex. budget, bokslut mm.

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

måndag, april 4th, 2016

Medborgarförslag

Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

Ikväll måndagen den 4 april beslutade Kommunfullmäktige i Söderhamn att man ska ta bort möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna in medborgarförslag.

Våra folkvalda politiker vill istället ersätta medborgarförslagen med E-förslag med start januari 2017. Medborgarna får lämna in förslag på en hemsida eller med hjälp av kommunens tjänstemän där alla medborgare får gå in och rösta på vilka/vilket förslag de tycker är bra. Men man vill sätta en nivå på antalet röster/underskrifter innan man börja utreda förslagen.

Vad blir då nivån? 300 underskrifter? 600? 800? 1000?

Detta är en viktig del av det nya systemet som man kommer införa men våra folkvalda politiker hade ingen information om detta när man beslutade att införa det nya systemet.

Man tog bort ett fungerade system och beslutade att ersätta det med ett nytt utan att ha all information på bordet.

Vi medborgare har rätt att göra våra röster hörda utan att våra folkvalda politiker ska sätta upp en minimumnivå innan man ens lyssnar på medborgarna.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att återinföra möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna in medborgarförslag samt
  • Att införa möjligheten att lämna E-förslag som ett komplement till medborgarförslagen

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

Stäng ute medborgarna!

lördag, april 2nd, 2016

Söderhamns-Kuriren | Så måste våra folkvalda politiker ha tänkt i Kommunstyrelsen den 15 mars när alla partier utom Centerpartiet röstade för att ta bort möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna medborgarförslag till Kommunfullmäktige.

Våra folkvalda politiker vill istället ersätta medborgarförslagen med E-förslag. Medborgarna får lämna in förslag på en hemsida där alla medborgare i Söderhamns kommun får gå in och rösta på vilka/vilket förslag de tycker är bra. MEN man vill sätta en nivå på antalet röster/underskrifter innan man börja utreda förslagen.

Vad blir då nivån? 300 underskrifter? 600? 800? 1000? Detta menar man kommer lyfta fram de förslag som verkligen berör medborgarna.

Redan under förra mandatperioden när jag satt i Kommunfullmäktige så lyfte vissa politiker inom allianspartierna att man ville ta bort möjligheten att lämna medborgarförslag.

Jag frågade Viktor Wärnick, nu gruppledare för Moderaterna, vad medborgarna ska göra om man tar bort möjligheten att lämna medborgarförslag. Han svarade: att medborgarna får vända sig till politikerna. Min följdfråga blev då om inte politikerna är intresserade och inte lyssnar på medborgarna, vad ska medborgarna då göra? Han svarade med att då är det bara för medborgarna att rösta bort politikerna vid nästa val.

Tänk om t.ex. boende på Odenslingan i Stugsund vill göra något med Stugsundsudden som inte direkt påverkar övriga medborgare. Det kan innebära att de inte når nivån med röster/underskrifter. Och har vi medborgare inga politiker som lyssnar på oss, ja då är det kört med kanske en jättebra idé.

Nu på måndag den 4 april ska Kommunfullmäktige fatta sitt beslut men jag har inte stora förhoppningar om att våra folkvalda politiker ändrar sig.

Går detta igenom så får våra folkvalda politiker vara beredd på att vara just folkvalda och med det stora ansvar som följer. Vi kanske ska ha årlig utvärdering av våra folkvalda politiker?

Ni är valda av oss så lyssna på oss!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Publicerad i Söderhamns-Kuriren den 4 april 2016

Medborgarförslag om inför Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

måndag, februari 23rd, 2015

Ett stort antal kommuner i Sverige har en punkt på sin Kommunfullmäktiges föredragningslista som heter Allmänhetens frågestund. Under denna punkt så har medborgarna i kommunen möjligheten att ställa frågor till ledamöter i Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Detta är att skapa ökat förtroende för sina folkvalda politiker.

Jag tycker Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun ska införa Allmänhetens frågestund för att öka förtroendet för våra folkvalda politiker och ta chansen att minska politikerföraktet som bl.a. Söderhamns-Kuriren har skrivit om.

Medborgarna i Söderhamns kommun ska ha möjligheten att kunna ställa frågor till politikerna som sitter i Kommunfullmäktige, nämnderna och styrelserna för kommunens bolag.

Medborgarna lämnar in sina frågor via www.soderhamn.se, via e-post eller via brev t.ex. senast onsdagen före Kommunfullmäktiges sammanträde så den som ska svara på frågan hinner lämna ett skriftligt svar som förs till protokollet.

Man får chansen att läsa upp frågan själv eller så gör Kommunfullmäktiges ordförande eller den som fått frågan det.

Frågorna kan röra beslut som Kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat eller något av kommunens verksamhetsområden t.ex. vägunderhållning.

Som medborgare ska man också få chansen att kunna ställa en följdfråga på det svar man har fått.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att införa Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige utifrån intentionen som beskrivs i texten i medborgarförslaget samt
  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt återkomma med mer utförliga riktlinjer för Allmänhetens frågestund

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om inför Allmänhetens frågestund i Kommunfullmäktige

Arvoden på tapeten

torsdag, januari 29th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Ersättningen till Söderhamns förtroendevalda redovisas numera på kommunens internetsida. Det formella beslutet fattades av fullmäktige i måndags.

– Men det räcker inte. Alla arvoden redovisas inte, säger Linus E Ohlson som lade förslaget.
Linus E Ohlson representerade förra mandatperioden Moderaterna och skrev då en motion med syftet att öka insynen över politiken. Han ville att samtliga arvoden för de kommunala förtroendeuppdragen ska vara tillgängliga för medborgarna, liksom de bestämmelser som gäller kring arvoden.

När kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet på måndagen skulle det vara en ren formalitet. Motionen hade åtminstone delvis redan verkställts genom att en lista med arvoden hade publicerats på soderhamn.se.

Men inför beslutet blev det en viktig förändring.

Kommunstyrelsens förslag var att endast anse motionen vara besvarad. Men Alexandra Gard (S) ville att motionen skulle anses vara bifallen. Det låter som en detalj men betyder att varje förändring av de publicerade arvodena måste beslutas i kommunfullmäktige i stället för ett beslut inom kommunstyrelsen.
Den delen av motionen var föremål för debatt när fullmäktige försökte besluta om motionen den 24 november. Då återremitterades ärendet efter att kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och Viktor Wärnick (M).

När ärendet nu kom upp en andra gång så var det ingen som opponerade sig. Motionen bifölls.

Linus E Ohlson fanns på åhörarplats. Han lät sig inte nöjas med att hans motion gått igenom.

– Alla arvoden finns inte med på den lista som publicerats. Det finns många uppdrag som inte redovisas någonstans. Arvodesbestämmelserna saknas också. De finns inte ens på politikernas egna intranät, sade han direkt efter beslutet.

Arvodena till Söderhamns politiker har blivit omdebatterad sedan fullmäktige utan omsvep godkände en höjning och dessutom beslöt att inrätta en tjänst som oppositionsråd.

Mer debatt lär det bli. För två veckor sedan lade Vänsterpartiet en motion om att kraftigt sänka arvodena för lokala politiker. Den motionen kommer att behandlas vid senare fullmäktigesammanträde.

Björn Knutsson
0270-740 53
bjorn.knutsson@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se