Inlägg taggade med ‘motioner’

Arvoden på tapeten

torsdag, januari 29th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Ersättningen till Söderhamns förtroendevalda redovisas numera på kommunens internetsida. Det formella beslutet fattades av fullmäktige i måndags.

– Men det räcker inte. Alla arvoden redovisas inte, säger Linus E Ohlson som lade förslaget.
Linus E Ohlson representerade förra mandatperioden Moderaterna och skrev då en motion med syftet att öka insynen över politiken. Han ville att samtliga arvoden för de kommunala förtroendeuppdragen ska vara tillgängliga för medborgarna, liksom de bestämmelser som gäller kring arvoden.

När kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet på måndagen skulle det vara en ren formalitet. Motionen hade åtminstone delvis redan verkställts genom att en lista med arvoden hade publicerats på soderhamn.se.

Men inför beslutet blev det en viktig förändring.

Kommunstyrelsens förslag var att endast anse motionen vara besvarad. Men Alexandra Gard (S) ville att motionen skulle anses vara bifallen. Det låter som en detalj men betyder att varje förändring av de publicerade arvodena måste beslutas i kommunfullmäktige i stället för ett beslut inom kommunstyrelsen.
Den delen av motionen var föremål för debatt när fullmäktige försökte besluta om motionen den 24 november. Då återremitterades ärendet efter att kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och Viktor Wärnick (M).

När ärendet nu kom upp en andra gång så var det ingen som opponerade sig. Motionen bifölls.

Linus E Ohlson fanns på åhörarplats. Han lät sig inte nöjas med att hans motion gått igenom.

– Alla arvoden finns inte med på den lista som publicerats. Det finns många uppdrag som inte redovisas någonstans. Arvodesbestämmelserna saknas också. De finns inte ens på politikernas egna intranät, sade han direkt efter beslutet.

Arvodena till Söderhamns politiker har blivit omdebatterad sedan fullmäktige utan omsvep godkände en höjning och dessutom beslöt att inrätta en tjänst som oppositionsråd.

Mer debatt lär det bli. För två veckor sedan lade Vänsterpartiet en motion om att kraftigt sänka arvodena för lokala politiker. Den motionen kommer att behandlas vid senare fullmäktigesammanträde.

Björn Knutsson
0270-740 53
bjorn.knutsson@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Linus E. Ohlson (M): Visa alla arvoden!

lördag, januari 24th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Nu på måndag ska kommunfullmäktige behandla min motion om att kommunens samtliga arvoden ska redovisas på kommunens hemsida, soderhamn.se, skriver Linus E. Ohlson.
 
Den har varit uppe för beslut i december men man valde att skicka tillbaka den till Kommunstyrelsen för mer utredning. Nu har man lagt upp delar av arvodena på hemsidan. Bra. Men långt ifrån alla arvoden.

Från min motion ”… lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor” samt ” … att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om”.

Nu är den tillbaka i Kommunfullmäktige och förslaget är att man ska anse den besvarad då man har lagt upp arvodena. Jag vill att man ska bifalla motionen då man ger Kommunfullmäktige, våra folkvalda, uppdraget att hålla koll på arvodena. Om den bara anses besvarad får Kommunstyrelsen och dess förvaltning sköta redovisningen. Man kan välja att gå in och ändra, lägga till eller ta bort arvoden från redovisningen. Nu tror jag självklart inte att vi har politiker som vill gömma saker för medborgarna. Gud förbjuder.

Men säger Kommunfullmäktige ja till motionen så är det Kommunfullmäktige, vårda folkvalda, som ska besluta om förändringar i redovisningen av arvodena.

Den 8 januari valde Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare till bland annat Hälsingerådet, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund, Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet, Hemvärnets förtroendenämnd, Söderalaåns vattenledningsföretag, Söderhamns djurskydds- och jaktvårdsförening m.fl. Varför har man inte redovisat dessa arvoden?

Vi är med i kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning samt räddningstjänsten för södra Hälsingland där vi har politiker. Var är de arvodena? När jag frågade om detta ska redovisas fick jag svaret: ”Om det är relevant.”

Klart det är relevant! Det är våra skattepengar!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

onsdag, augusti 20th, 2014

Varje nämnd i Söderhamns kommun har ett diarium där inkomna skrivelser, handlingar mm. registreras och blir en offentlig handling. Dessa handlingar kan medborgarna sedan begära ut i efterhand eller inför ett nämndsmöte.

Som politiker har vi tillgång till diarie.soderhamn.se där vi kan logga in hemifrån, på språng eller under ett möte och söka i kommunens diarium för att få fram handlingar eller kolla ärendets gång. Vi politiker kan inte läsa sekretessärenden som finns i kommunens diarium.

På kommunens hemsida www.soderhamn.se finns Kommunstyrelsens webbdiarium där medborgarna kan söka och få fram rubriker på ärenden. Sedan måste medborgaren gå till Rådhuset och få hjälp av en tjänsteman att få ut handlingarna som hör till ärendet. Flera gånger har jag fått höra att vi tar tjänstemännens tid i anspråk när vi efterfrågar handlingar från kommunens diarium.

Det kanske är dags att öppna upp kommunen och ge medborgarna möjligheten att kunna ta del av kommunens information på medborgarnas egna villkor?

Ett bra exempel på tillgängliggörandet av information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt tillgängliggöra kommunens samtliga diarium via kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna själva kan söka efter information om beslut som fattas, inkomna skrivelser mm.
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att utan att vänta på kommunens kommande medborgarservice/medborgarkontor ska komma på plats, placerar en dator samt en skrivare i Förvaltningshuset så medborgarna kan komma åt kommunens diarium och skriva ut handlingar

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag

onsdag, augusti 20th, 2014

Som förtroendevald får vi arvoden när vi deltar i nämndsmöten, gör skolbesök eller om man är heltidspolitiker. Detta vet våra medborgare. Men vad medborgarna inte vet om är på vilka nivåer arvodena för deras politiker ligger på. Då och då kan man få läsa i lokaltidningen om Kommunalrådets arvode men fritidspolitikernas arvode nämns det inget om.

Som kommunal förtroendevald har man inte bara uppdrag i sin hemkommun. Man kan också ha uppdrag där flera kommuner samarbetar t.ex. kommunalförbunden Inköp Gävleborg och Södra Hälsingland, Regionförbundet Gävleborg m.fl.

Jag tycker det är dags för medborgarna i Söderhamn att kunna få ta del av vad vi förtrodenavalda politiker får i arvode när vi deltar i nämndsmöten och påverkar medborgarna i vardagen.

Ett bra exempel på att tillgängliggöra denna information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Tittar man på länken www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/namnder-och-Bolagsstyrelser-/Arvoden-for-kommunala-fortroendeuppdrag-/ så kan man enkelt hitta vad deras politiker får i arvode när de deltar i nämndsmöten mm. Där finns också arvodesreglerna med så medborgarna kan läsa vad som gäller.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag

Mjukstart på supervalåret

tisdag, januari 28th, 2014

Söderhamns-Kuriren | Tjugo minuter före kommunfullmäktiges möte packade demonstranterna ihop och lämnade Rådhustorget. Ordförande John Staffas (S) konstaterade det var trevligt att träffa folket därute. Sedan kunde mötet börja.

Kvällens andra motion handlade om Infokanalen, som ingår i kabelnätet, och var skriven av moderaten Linus E Ohlson. Kanalen kan utnyttjas bättre, tycker han.

Det finns även en önskan att sända fullmäktiges sammanträden i repris på dagtid vid ett flertal tillfällen.

Nu finns det planer på att utnyttja infokanalen lite mer av bland annat Mediaverkstan. Motionen var nära ett avslag. Men Linus E Ohlson tyckte beslutet ”besvarad” var bättre – och han fick stöd av kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S). Och så fick det bli.

Sagt på fullmäktige
”Tänk om man kunde sända nyårsfirandet och ljuständningen i rådhuset i Infokanalen.”
Linus E Ohlson (M)
Kirsten Bjerknes
kirsten.bjerknes@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se