Inlägg taggade med ‘Internet’

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

fredag, december 30th, 2016

Medborgarförslag

Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Den 24 februari 2012 lämnade jag som folkvald politiker in en motion till kommunfullmäktige där jag föreslog att Söderhamns kommunfullmäktige skulle besluta att nämndernas dagordningar och handlingar skulle publiceras på kommunens hemsida.

Detta var för att Söderhamns medborgare skulle få chansen att följa nämndernas arbete lättare och göra det lättare för medborgarna att granska vad kommunens politiker fattade för beslut.

Tyvärr biföll man inte min motion med hänvisning att det är upp till varje nämnd att besluta om publicering.

Barn- & utbildningsnämnden publicerade sina handlingar fram tills att man gick över till digitala handlingar för sina politiker. Plötsligt fick jag som medborgare begära att få ut handlingarna och ibland fick man ut handlingarna först efter sammanträdet. Detta gäller även kommunstyrelsen.

Är det så det ska vara? Ska medborgarna få möjligheten att påverka sina politiker först efter att besluten är fattade?

Inte ens kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ gör sina handlingar tillgängliga på ett öppet och enkelt sätt för medborgarna i Söderhamn.

Därför är det viktigt att medborgarna inför ett sammanträde kan ta del av dagordningen och handlingarna.
Jag förslår att kommunfullmäktige beslutar

  • Att alla nämnder ska publicera sina dagordningar samt samtliga handlingar i samband med att kallelserna går ut till politikerna på kommunens hemsida
  • Att de nämnder som berörs av sekretess ska i den mån de kan, publicera sina nämndshandlingar t.ex. budget, bokslut mm.

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om Lättare för medborgarna att granska kommunens arbete

Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

måndag, april 4th, 2016

Medborgarförslag

Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

Ikväll måndagen den 4 april beslutade Kommunfullmäktige i Söderhamn att man ska ta bort möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna in medborgarförslag.

Våra folkvalda politiker vill istället ersätta medborgarförslagen med E-förslag med start januari 2017. Medborgarna får lämna in förslag på en hemsida eller med hjälp av kommunens tjänstemän där alla medborgare får gå in och rösta på vilka/vilket förslag de tycker är bra. Men man vill sätta en nivå på antalet röster/underskrifter innan man börja utreda förslagen.

Vad blir då nivån? 300 underskrifter? 600? 800? 1000?

Detta är en viktig del av det nya systemet som man kommer införa men våra folkvalda politiker hade ingen information om detta när man beslutade att införa det nya systemet.

Man tog bort ett fungerade system och beslutade att ersätta det med ett nytt utan att ha all information på bordet.

Vi medborgare har rätt att göra våra röster hörda utan att våra folkvalda politiker ska sätta upp en minimumnivå innan man ens lyssnar på medborgarna.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att återinföra möjligheten för medborgarna i Söderhamns kommun att lämna in medborgarförslag samt
  • Att införa möjligheten att lämna E-förslag som ett komplement till medborgarförslagen

Linus E. Ohlson
Medborgare

 

Ladda ner medborgarförslaget i PDF-format nedan

Medborgarförslag om Återinför möjligheten att lämna in medborgarförslag

Arvoden på tapeten

torsdag, januari 29th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Ersättningen till Söderhamns förtroendevalda redovisas numera på kommunens internetsida. Det formella beslutet fattades av fullmäktige i måndags.

– Men det räcker inte. Alla arvoden redovisas inte, säger Linus E Ohlson som lade förslaget.
Linus E Ohlson representerade förra mandatperioden Moderaterna och skrev då en motion med syftet att öka insynen över politiken. Han ville att samtliga arvoden för de kommunala förtroendeuppdragen ska vara tillgängliga för medborgarna, liksom de bestämmelser som gäller kring arvoden.

När kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet på måndagen skulle det vara en ren formalitet. Motionen hade åtminstone delvis redan verkställts genom att en lista med arvoden hade publicerats på soderhamn.se.

Men inför beslutet blev det en viktig förändring.

Kommunstyrelsens förslag var att endast anse motionen vara besvarad. Men Alexandra Gard (S) ville att motionen skulle anses vara bifallen. Det låter som en detalj men betyder att varje förändring av de publicerade arvodena måste beslutas i kommunfullmäktige i stället för ett beslut inom kommunstyrelsen.
Den delen av motionen var föremål för debatt när fullmäktige försökte besluta om motionen den 24 november. Då återremitterades ärendet efter att kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och Viktor Wärnick (M).

När ärendet nu kom upp en andra gång så var det ingen som opponerade sig. Motionen bifölls.

Linus E Ohlson fanns på åhörarplats. Han lät sig inte nöjas med att hans motion gått igenom.

– Alla arvoden finns inte med på den lista som publicerats. Det finns många uppdrag som inte redovisas någonstans. Arvodesbestämmelserna saknas också. De finns inte ens på politikernas egna intranät, sade han direkt efter beslutet.

Arvodena till Söderhamns politiker har blivit omdebatterad sedan fullmäktige utan omsvep godkände en höjning och dessutom beslöt att inrätta en tjänst som oppositionsråd.

Mer debatt lär det bli. För två veckor sedan lade Vänsterpartiet en motion om att kraftigt sänka arvodena för lokala politiker. Den motionen kommer att behandlas vid senare fullmäktigesammanträde.

Björn Knutsson
0270-740 53
bjorn.knutsson@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Linus E. Ohlson (M): Visa alla arvoden!

lördag, januari 24th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Nu på måndag ska kommunfullmäktige behandla min motion om att kommunens samtliga arvoden ska redovisas på kommunens hemsida, soderhamn.se, skriver Linus E. Ohlson.
 
Den har varit uppe för beslut i december men man valde att skicka tillbaka den till Kommunstyrelsen för mer utredning. Nu har man lagt upp delar av arvodena på hemsidan. Bra. Men långt ifrån alla arvoden.

Från min motion ”… lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor” samt ” … att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om”.

Nu är den tillbaka i Kommunfullmäktige och förslaget är att man ska anse den besvarad då man har lagt upp arvodena. Jag vill att man ska bifalla motionen då man ger Kommunfullmäktige, våra folkvalda, uppdraget att hålla koll på arvodena. Om den bara anses besvarad får Kommunstyrelsen och dess förvaltning sköta redovisningen. Man kan välja att gå in och ändra, lägga till eller ta bort arvoden från redovisningen. Nu tror jag självklart inte att vi har politiker som vill gömma saker för medborgarna. Gud förbjuder.

Men säger Kommunfullmäktige ja till motionen så är det Kommunfullmäktige, vårda folkvalda, som ska besluta om förändringar i redovisningen av arvodena.

Den 8 januari valde Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare till bland annat Hälsingerådet, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund, Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet, Hemvärnets förtroendenämnd, Söderalaåns vattenledningsföretag, Söderhamns djurskydds- och jaktvårdsförening m.fl. Varför har man inte redovisat dessa arvoden?

Vi är med i kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning samt räddningstjänsten för södra Hälsingland där vi har politiker. Var är de arvodena? När jag frågade om detta ska redovisas fick jag svaret: ”Om det är relevant.”

Klart det är relevant! Det är våra skattepengar!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

onsdag, augusti 20th, 2014

Varje nämnd i Söderhamns kommun har ett diarium där inkomna skrivelser, handlingar mm. registreras och blir en offentlig handling. Dessa handlingar kan medborgarna sedan begära ut i efterhand eller inför ett nämndsmöte.

Som politiker har vi tillgång till diarie.soderhamn.se där vi kan logga in hemifrån, på språng eller under ett möte och söka i kommunens diarium för att få fram handlingar eller kolla ärendets gång. Vi politiker kan inte läsa sekretessärenden som finns i kommunens diarium.

På kommunens hemsida www.soderhamn.se finns Kommunstyrelsens webbdiarium där medborgarna kan söka och få fram rubriker på ärenden. Sedan måste medborgaren gå till Rådhuset och få hjälp av en tjänsteman att få ut handlingarna som hör till ärendet. Flera gånger har jag fått höra att vi tar tjänstemännens tid i anspråk när vi efterfrågar handlingar från kommunens diarium.

Det kanske är dags att öppna upp kommunen och ge medborgarna möjligheten att kunna ta del av kommunens information på medborgarnas egna villkor?

Ett bra exempel på tillgängliggörandet av information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt tillgängliggöra kommunens samtliga diarium via kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna själva kan söka efter information om beslut som fattas, inkomna skrivelser mm.
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att utan att vänta på kommunens kommande medborgarservice/medborgarkontor ska komma på plats, placerar en dator samt en skrivare i Förvaltningshuset så medborgarna kan komma åt kommunens diarium och skriva ut handlingar

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium