Inlägg taggade med ‘Alliansen’

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Satsa på skolan nu!

lördag, juni 29th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

De senaste veckorna har det varit flera artiklar om skolan och förskolan i Söderhamns-Kuriren. På kommentarssidorna har vi kunnat läsa kommentarer från personal och föräldrar som nu sätter ner foten och säger: Stopp! Detta går inte mer! Det är bra att situationen i skolan kommer fram.

Nu är det dags att Socialdemokraterna som styr tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar att de har lyssnat och tagit till sig kritiken från rektorer och skolpersonal och gör något åt situationen inom skolan i Söderhamn.

Det är dags att satsa på att öka personaltätheten inom för- och grundskolan i Söderhamn. Det är dags att satsa på lärarna och ge det stöd som behövs så att alla elever kan gå ut med godkända betyg och nå kunskapsmålen.

Två anställda tar hand om 36 elever i en förskoleklass kunde vi läsa i Söderhamns-Kuriren den 25 juni. Kan det stämma? Kan alla elever hinna bli sedda då? Man pratar om att det är i förskolan man lägger grunden för lärandet – men då måste vi också satsa på förskolan och minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade en ”satsning” på förskolan i sin budget. Det tragiska är att satsningen bygger på pengar som inte är beslutade ännu. Än värre är att dessa pengar är en engångsutbetalning. Hur ska man kunna behålla den nya personalen som man ska anställa när pengarna är slut? Är det att satsa långsiktigt?

Den 26 juni i Söderhamns-Kuriren berättade grundskolechefen Carin Mellqvist att två arbetsgrupper inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu med att ta fram rutiner för asylbarnen inom förskoleklass och skola. Söderhamn har tagit emot asylsökande i flera år. På andra skolor har man löst detta på bra sätt. Varför uppfinna hjulet flera gånger?

Det är anmärkningsvärt att Söderhamn har haft dålig personaltäthet i flera år men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte har gjort något åt det. När man sitter på barn- och utbildningsnämndens sammanträden hör man från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hur viktigt det är att satsa på de yngre och det är där man lägger grunden. Om barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Wikström (S) menar detta, varför går han då inte till kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och berättar hur det ser ut i skolan?

Vi i Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden gör besök så ofta vi kan i skolan och pratar med personalen. Vi vet hur det är ute i verksamheten.

Det är dags att gå från ord till handling! Det är dags att satsa på skolan! På riktigt!

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Var tar ni 20 miljoner till förskolan?

fredag, april 26th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S), skriver (10/4) att Alliansen Söderhamns ledamöter i barn- och utbildningsnämnden gör egen tolkning av lagen när det gäller förskolan.

Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskolan men, då lagen redan i dag ger möjlighet till heltid utifrån barnets behov och familjens situation anser vi att motionen inte fyller någon funktion, därför yrkade vi på avslag på motionen.

De hänvisar också till ett uttalande från utbildningsminister Jan Björklund. Det står alliansens partiledare fritt att uttala sig och föra fram sitt eget partis politik. Alliansen består utav fyra partier som tillsammans på nationell och lokal nivå vill skapa en skola som ser till varje elev och hjälper eleven att nå sin fulla potential. Alliansen kan till skillnaden från S, V och MP enas kring politik.

Är föräldrarna arbetslösa och deltar i någon form av aktivitet eller kurs genom Arbetsförmedlingen så har barnet rätt att vara på f örskolan minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Är mamma eller pappa upptagen med en aktivitet hela dagen så får man ha barnet på förskolan på heltid.

Wikström och Gard trycker hårt på att förskolan inte ska vara barnpassning utan ska lägga grunden för lärandet. Med stora barngrupper och med låg personaltäthet i Söderhamn inom förskolan så är det precis vad det är i Söderhamn, barnpassning. Personalen gör så gott den kan.

De säger att barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet bara yttrade sig i frågan och inte fattade något beslut i frågan. ”Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen”.

Vi har två frågor till nämndens ordförande och vice ordförande, Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S).

  • Var ska S, V och MP ta de 20 miljoner kronor det kostar att ”ta bort” 15-timmarsregeln? Nämnden har inte fattat något beslut att begära 20 miljoner kronor från kommunfullmäktige.
  • Vad tänker Bo Wikström (S) och Alexandra Gard (S) göra för att skapa Sveriges bästa förskola där varje personal kan hjälpa varje barn att lägga grunden för ett livslångt lärande?

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Heltid på förskola finns redan

torsdag, april 4th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Alliansen Söderhamn vill gärna förklara oss med anledning av barn- och utbildningsnämndens senaste möte där nämnden beslöt att ”ta bort” 15-timmarsregeln.

I Söderhamns-Kuriren lät det som Alliansen Söderhamn röstade nej till detta. Alliansen Söderhamn är positiv till heltid i förskola, men då lagen redan i dag ger möjligheten till heltid utifrån barnets behov, ansåg vi att Socialdemokraternas och Miljöpartiets motion om att ”ta bort” 15-timmarsregeln inte fyllde någon funktion. Därför yrkade vi på avslag på motionen.

Är du som förälder arbetslös i dag så kan du begära heltid på förskolan. Vi tycker det är viktigt att arbetssökande föräldrar ska kunna delta i individuella åtgärder för att snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden.

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Vill man ha sitt barn på förskolan på heltid på grund av att man är arbetslös och deltar i någon åtgärd kontaktar man bara förskolepersonalen som tar kontakt med förskolechefen.

För oss i Alliansen Söderhamn är kvalitén på förskolan viktigast och genom att ”ta bort” 15-timmarsregeln kommer barngrupperna bli större medan lokalerna fortsätter att vara små. Vi har redan nu en otroligt låg personaltäthet vilket kommer försämra förskolan då personalen inte hinner se till varje barns utveckling.

Vi ser fram emot att se var S, V och MP ska ta de 20 miljoner kronor som detta kommer att kosta. Barn- och utbildningsnämnden beslöt inte på senaste mötet om att begära mer pengar till detta från kommunfullmäktige.

Linus E. Ohlson (M)
Jonas Lindberg (M)
Ingrid Backelin (FP)
Jan-Eric Berger (C)
Ola Andersson (C)
Alliansen Söderhamn i
Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se

Skoldialoger viktiga för politiker

lördag, mars 9th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Nu har barn- och utbildningsnämnden haft sina skoldialoger med medborgarna runt om i Söderhamns kommun. Tyvärr så kom det inte så många medborgare på de två sista dialogerna i Ljusne och på CFL. Dessa skoldialoger är viktiga för oss politiker.

Vi vill gärna ha synpunkter från kommunens medborgare i en sådan här stor fråga. Man måste bli bättre att informera om medborgardialoger. Vi fick in en hel del förslag och synpunkter från träffarna i Vågbro och Bergvik.

När man lyssnade på föräldrarna så var de flesta överens om att man gärna vill ha kvar låg- och mellanstadierna och att eleverna på högstadiet kunde åka buss till en annan skola till exempel till Bergviksskolan eller Norrtullskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har en svår fråga på sitt bord. Vi har nu lyssnat på medborgarna men vi uppmuntrar föräldrar och lärare att fortsätta att höra av sig till oss politiker och berätta era synpunkter om hur skolan ska se ut i Söderhamn.

Vi har en stor elevminskning i kommunen de kommande åren. Detta är en trend vi måste vända snabbt. Vi har ett gymnasium som måste profilera sig mer och börja marknadsföra sig bättre. Vi måste ställa oss frågan: varför vill inte elever välja Staffangymnasiet och Söderhamn? Vi måste satsa för att få en skola i världsklass där elever från andra kommuner söker sig till Söderhamn och tar med sig hela familjen hit.

Vi i Nya Moderaterna och Centerpartiet vill se satsningar på skolan. Vi vill satsa mer på att öka lärartätheten. Vi vill erbjuda en bra arbetsmiljö för både lärare och elever. Vi tror på en modern kunskapsskola där varje elev syns och ska få möjlighet att nå sin fulla potential.

Linus E. Ohlson (M)
Jan-Eric Berger (C)
en del av Alliansen Söderhamn
i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se