Gratis skolmat på förslag

Söderhamns-Kuriren | I ett medborgarförslag föreslår Linus E Ohlson vill att lärare ska kunna äta gratis måltider i skolorna i vad som kallas pedagogiska måltider.

Det skulle vara bra både elever och lärare på förskolor och i lågstadiet, tror han.

Linus E Ohlson föreslår därför att kommunfullmäktige inför möjligheter till gratis pedagogiska måltider och att rektorerna på varje skola ska kunna bestämma om måltiderna.

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Arvoden på tapeten

Söderhamns-Kuriren | Ersättningen till Söderhamns förtroendevalda redovisas numera på kommunens internetsida. Det formella beslutet fattades av fullmäktige i måndags.

– Men det räcker inte. Alla arvoden redovisas inte, säger Linus E Ohlson som lade förslaget.
Linus E Ohlson representerade förra mandatperioden Moderaterna och skrev då en motion med syftet att öka insynen över politiken. Han ville att samtliga arvoden för de kommunala förtroendeuppdragen ska vara tillgängliga för medborgarna, liksom de bestämmelser som gäller kring arvoden.

När kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet på måndagen skulle det vara en ren formalitet. Motionen hade åtminstone delvis redan verkställts genom att en lista med arvoden hade publicerats på soderhamn.se.

Men inför beslutet blev det en viktig förändring.

Kommunstyrelsens förslag var att endast anse motionen vara besvarad. Men Alexandra Gard (S) ville att motionen skulle anses vara bifallen. Det låter som en detalj men betyder att varje förändring av de publicerade arvodena måste beslutas i kommunfullmäktige i stället för ett beslut inom kommunstyrelsen.
Den delen av motionen var föremål för debatt när fullmäktige försökte besluta om motionen den 24 november. Då återremitterades ärendet efter att kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och Viktor Wärnick (M).

När ärendet nu kom upp en andra gång så var det ingen som opponerade sig. Motionen bifölls.

Linus E Ohlson fanns på åhörarplats. Han lät sig inte nöjas med att hans motion gått igenom.

– Alla arvoden finns inte med på den lista som publicerats. Det finns många uppdrag som inte redovisas någonstans. Arvodesbestämmelserna saknas också. De finns inte ens på politikernas egna intranät, sade han direkt efter beslutet.

Arvodena till Söderhamns politiker har blivit omdebatterad sedan fullmäktige utan omsvep godkände en höjning och dessutom beslöt att inrätta en tjänst som oppositionsråd.

Mer debatt lär det bli. För två veckor sedan lade Vänsterpartiet en motion om att kraftigt sänka arvodena för lokala politiker. Den motionen kommer att behandlas vid senare fullmäktigesammanträde.

Björn Knutsson
0270-740 53
bjorn.knutsson@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Skolk-sms är upp till skolorna

Söderhamns-Kuriren | Norrtullskolan har varit först ut med att testa skolk-sms. Försöket har slagit väl ut, men barn- och utbildningsnämnden vill inte fatta ett beslut som omfattar alla skolor. Det är upp till verksamheterna själva.

Det var Linus E Ohlson (M) dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden som väckte frågan om att införa skolk-sms. Det innebär att föräldrarna snabbt får reda på om deras barn har ogiltig frånvaro i skolan.

Enligt Skollagen ska skolan höra av sig samma dag om elever inte dyker upp utan anledning. Finessen med sms är att det sker direkt frånvaron noteras.

På Norrtullskolan var de först ut med att testa systemet och enligt rektorn Esbjörn Lindgren har försöket slagit väl ut.

– Vi kan konstatera att sena ankomster har minskat betydligt, men att längre frånvaro, typ hela dagar, inte har minskat och det var väl inte något vi hade räknat med heller. Vår gemensamma uppfattning är att vi vill fortsätta med skolk-sms, skriver han i ett utlåtande till barn- och utbildningsnämnden.
Linus E Ohlson har lagt ett förslag om att systemet ska införas på samtliga skolor, men när ärendet behandlades av nämnden under onsdagen sade de nej till detta.

Alexandra Gard (S) är ordförande för nämnden:

– Vi anser att det är upp till varje verksamhet att besluta om de vill ha det här eller inte. Men på sikt kommer det att bli så att alla skolor skickar sms. De är ändå skyldiga att ringa och prata med föräldrarna, säger hon.

Själv säger Linus E Ohlson att han är besviken.

– Varför inte införa systemet fullt ut på en gång? Det här handlar ju om att upptäcka problem i tid. För en del elever kanske det handlar om skoltrötthet, medan andra kan vara på väg in i en nedgående spiral. Självklart ska man ha personlig kontakt med föräldrarna, men det här handlar om ett knapptryck som kan förändra barns liv.
 
Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Linus E. Ohlson (M): Visa alla arvoden!

Söderhamns-Kuriren | Nu på måndag ska kommunfullmäktige behandla min motion om att kommunens samtliga arvoden ska redovisas på kommunens hemsida, soderhamn.se, skriver Linus E. Ohlson.
 
Den har varit uppe för beslut i december men man valde att skicka tillbaka den till Kommunstyrelsen för mer utredning. Nu har man lagt upp delar av arvodena på hemsidan. Bra. Men långt ifrån alla arvoden.

Från min motion ”… lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor” samt ” … att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om”.

Nu är den tillbaka i Kommunfullmäktige och förslaget är att man ska anse den besvarad då man har lagt upp arvodena. Jag vill att man ska bifalla motionen då man ger Kommunfullmäktige, våra folkvalda, uppdraget att hålla koll på arvodena. Om den bara anses besvarad får Kommunstyrelsen och dess förvaltning sköta redovisningen. Man kan välja att gå in och ändra, lägga till eller ta bort arvoden från redovisningen. Nu tror jag självklart inte att vi har politiker som vill gömma saker för medborgarna. Gud förbjuder.

Men säger Kommunfullmäktige ja till motionen så är det Kommunfullmäktige, vårda folkvalda, som ska besluta om förändringar i redovisningen av arvodena.

Den 8 januari valde Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare till bland annat Hälsingerådet, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund, Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet, Hemvärnets förtroendenämnd, Söderalaåns vattenledningsföretag, Söderhamns djurskydds- och jaktvårdsförening m.fl. Varför har man inte redovisat dessa arvoden?

Vi är med i kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning samt räddningstjänsten för södra Hälsingland där vi har politiker. Var är de arvodena? När jag frågade om detta ska redovisas fick jag svaret: ”Om det är relevant.”

Klart det är relevant! Det är våra skattepengar!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se

Blev utkörd från BUN:s sammanträde

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. Det gällde dock inte när Linus E Ohlson ville delta under onsdagens sammanträde.

Under förra mandatperioden satt Linus E Ohlson (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Då var mötena öppna för allmänheten, men när han själv gick dit för att lyssna under onsdagen blev han utkörd.

– Av nämndens nya ordförande Alexandra Gard fick jag veta att mötet inte var öppet, att de inte behandlat den punkten på dagordningen ännu, säger Linus E Ohlson.

När han förklarade att alla intressanta frågor hunnit behandlas innan det var dags för ärende nummer 18, alltså det om öppna sammanträden, beslutade nämnden att flytta fram frågan på dagordningen. Under tiden fick Linus E Ohlson gå ut för att en stund senare få till svar att, nej, det första mötet skulle hållas stängt för allmänheten.
– Jag medger att jag blev lite chockad. Redan den 15 december 2004 beslutade barn- och utbildningsnämnden att deras möten skulle vara öppna fortsättningsvis. Det kan bara tolkas så att det gäller fram till ett nytt beslut fattats. Därför skulle jag ha fått vara med, säger Linus E Ohlson.

Nu blev beslutet så att barn- och utbildningsnämndens ska vara öppna även i fortsättningen, men han tycker ändå att de satte demokratin och redan fattade beslut ur spel.

Men enligt Alexandra Gard handlade agerandet inte om någonting annat än att det var det första sammanträdet för nämnden efter valet och att de behövde tid för att lära känna varandra och gå igenom verksamheten.

– Det togs ett enhälligt beslut om att mötena ska vara öppna för allmänheten, men inte det första eftersom det är en helt ny konstellation i nämnden. Beslutet togs inte för att stänga ute Linus, säger hon.

Trots att han fortfarande har svårt att förstå varför de gjorde som de gjorde kommer Linus E Ohlson fortsätta att vara besökare på nämndens sammanträden.

– För mig har öppenhet och demokrati alltid varit två starka ledord.

Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se