Arkiv för januari, 2015

Arvoden på tapeten

torsdag, januari 29th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Ersättningen till Söderhamns förtroendevalda redovisas numera på kommunens internetsida. Det formella beslutet fattades av fullmäktige i måndags.

– Men det räcker inte. Alla arvoden redovisas inte, säger Linus E Ohlson som lade förslaget.
Linus E Ohlson representerade förra mandatperioden Moderaterna och skrev då en motion med syftet att öka insynen över politiken. Han ville att samtliga arvoden för de kommunala förtroendeuppdragen ska vara tillgängliga för medborgarna, liksom de bestämmelser som gäller kring arvoden.

När kommunfullmäktige skulle besluta i ärendet på måndagen skulle det vara en ren formalitet. Motionen hade åtminstone delvis redan verkställts genom att en lista med arvoden hade publicerats på soderhamn.se.

Men inför beslutet blev det en viktig förändring.

Kommunstyrelsens förslag var att endast anse motionen vara besvarad. Men Alexandra Gard (S) ville att motionen skulle anses vara bifallen. Det låter som en detalj men betyder att varje förändring av de publicerade arvodena måste beslutas i kommunfullmäktige i stället för ett beslut inom kommunstyrelsen.
Den delen av motionen var föremål för debatt när fullmäktige försökte besluta om motionen den 24 november. Då återremitterades ärendet efter att kommunalrådet Sven-Erik Lindestam (S) och Viktor Wärnick (M).

När ärendet nu kom upp en andra gång så var det ingen som opponerade sig. Motionen bifölls.

Linus E Ohlson fanns på åhörarplats. Han lät sig inte nöjas med att hans motion gått igenom.

– Alla arvoden finns inte med på den lista som publicerats. Det finns många uppdrag som inte redovisas någonstans. Arvodesbestämmelserna saknas också. De finns inte ens på politikernas egna intranät, sade han direkt efter beslutet.

Arvodena till Söderhamns politiker har blivit omdebatterad sedan fullmäktige utan omsvep godkände en höjning och dessutom beslöt att inrätta en tjänst som oppositionsråd.

Mer debatt lär det bli. För två veckor sedan lade Vänsterpartiet en motion om att kraftigt sänka arvodena för lokala politiker. Den motionen kommer att behandlas vid senare fullmäktigesammanträde.

Björn Knutsson
0270-740 53
bjorn.knutsson@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Skolk-sms är upp till skolorna

tisdag, januari 27th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Norrtullskolan har varit först ut med att testa skolk-sms. Försöket har slagit väl ut, men barn- och utbildningsnämnden vill inte fatta ett beslut som omfattar alla skolor. Det är upp till verksamheterna själva.

Det var Linus E Ohlson (M) dåvarande ledamot i barn- och utbildningsnämnden som väckte frågan om att införa skolk-sms. Det innebär att föräldrarna snabbt får reda på om deras barn har ogiltig frånvaro i skolan.

Enligt Skollagen ska skolan höra av sig samma dag om elever inte dyker upp utan anledning. Finessen med sms är att det sker direkt frånvaron noteras.

På Norrtullskolan var de först ut med att testa systemet och enligt rektorn Esbjörn Lindgren har försöket slagit väl ut.

– Vi kan konstatera att sena ankomster har minskat betydligt, men att längre frånvaro, typ hela dagar, inte har minskat och det var väl inte något vi hade räknat med heller. Vår gemensamma uppfattning är att vi vill fortsätta med skolk-sms, skriver han i ett utlåtande till barn- och utbildningsnämnden.
Linus E Ohlson har lagt ett förslag om att systemet ska införas på samtliga skolor, men när ärendet behandlades av nämnden under onsdagen sade de nej till detta.

Alexandra Gard (S) är ordförande för nämnden:

– Vi anser att det är upp till varje verksamhet att besluta om de vill ha det här eller inte. Men på sikt kommer det att bli så att alla skolor skickar sms. De är ändå skyldiga att ringa och prata med föräldrarna, säger hon.

Själv säger Linus E Ohlson att han är besviken.

– Varför inte införa systemet fullt ut på en gång? Det här handlar ju om att upptäcka problem i tid. För en del elever kanske det handlar om skoltrötthet, medan andra kan vara på väg in i en nedgående spiral. Självklart ska man ha personlig kontakt med föräldrarna, men det här handlar om ett knapptryck som kan förändra barns liv.
 
Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Linus E. Ohlson (M): Visa alla arvoden!

lördag, januari 24th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Nu på måndag ska kommunfullmäktige behandla min motion om att kommunens samtliga arvoden ska redovisas på kommunens hemsida, soderhamn.se, skriver Linus E. Ohlson.
 
Den har varit uppe för beslut i december men man valde att skicka tillbaka den till Kommunstyrelsen för mer utredning. Nu har man lagt upp delar av arvodena på hemsidan. Bra. Men långt ifrån alla arvoden.

Från min motion ”… lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor” samt ” … att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om”.

Nu är den tillbaka i Kommunfullmäktige och förslaget är att man ska anse den besvarad då man har lagt upp arvodena. Jag vill att man ska bifalla motionen då man ger Kommunfullmäktige, våra folkvalda, uppdraget att hålla koll på arvodena. Om den bara anses besvarad får Kommunstyrelsen och dess förvaltning sköta redovisningen. Man kan välja att gå in och ändra, lägga till eller ta bort arvoden från redovisningen. Nu tror jag självklart inte att vi har politiker som vill gömma saker för medborgarna. Gud förbjuder.

Men säger Kommunfullmäktige ja till motionen så är det Kommunfullmäktige, vårda folkvalda, som ska besluta om förändringar i redovisningen av arvodena.

Den 8 januari valde Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare till bland annat Hälsingerådet, Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund, Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet, Hemvärnets förtroendenämnd, Söderalaåns vattenledningsföretag, Söderhamns djurskydds- och jaktvårdsförening m.fl. Varför har man inte redovisat dessa arvoden?

Vi är med i kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning samt räddningstjänsten för södra Hälsingland där vi har politiker. Var är de arvodena? När jag frågade om detta ska redovisas fick jag svaret: ”Om det är relevant.”

Klart det är relevant! Det är våra skattepengar!

Linus E. Ohlson (M)
f.d. Kommunfullmäktigeledamot

Läs insändaren på helahälsingland.se

Blev utkörd från BUN:s sammanträde

fredag, januari 23rd, 2015

Söderhamns-Kuriren | Barn- och utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. Det gällde dock inte när Linus E Ohlson ville delta under onsdagens sammanträde.

Under förra mandatperioden satt Linus E Ohlson (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Då var mötena öppna för allmänheten, men när han själv gick dit för att lyssna under onsdagen blev han utkörd.

– Av nämndens nya ordförande Alexandra Gard fick jag veta att mötet inte var öppet, att de inte behandlat den punkten på dagordningen ännu, säger Linus E Ohlson.

När han förklarade att alla intressanta frågor hunnit behandlas innan det var dags för ärende nummer 18, alltså det om öppna sammanträden, beslutade nämnden att flytta fram frågan på dagordningen. Under tiden fick Linus E Ohlson gå ut för att en stund senare få till svar att, nej, det första mötet skulle hållas stängt för allmänheten.
– Jag medger att jag blev lite chockad. Redan den 15 december 2004 beslutade barn- och utbildningsnämnden att deras möten skulle vara öppna fortsättningsvis. Det kan bara tolkas så att det gäller fram till ett nytt beslut fattats. Därför skulle jag ha fått vara med, säger Linus E Ohlson.

Nu blev beslutet så att barn- och utbildningsnämndens ska vara öppna även i fortsättningen, men han tycker ändå att de satte demokratin och redan fattade beslut ur spel.

Men enligt Alexandra Gard handlade agerandet inte om någonting annat än att det var det första sammanträdet för nämnden efter valet och att de behövde tid för att lära känna varandra och gå igenom verksamheten.

– Det togs ett enhälligt beslut om att mötena ska vara öppna för allmänheten, men inte det första eftersom det är en helt ny konstellation i nämnden. Beslutet togs inte för att stänga ute Linus, säger hon.

Trots att han fortfarande har svårt att förstå varför de gjorde som de gjorde kommer Linus E Ohlson fortsätta att vara besökare på nämndens sammanträden.

– För mig har öppenhet och demokrati alltid varit två starka ledord.

Åsa Kastman
0270-740 49
asa.kastman@soderhamnskuriren.se

Läs hela artikeln på helahälsingland.se

Sanningen om skolutredningen i Söderhamns kommun

lördag, januari 17th, 2015

Söderhamns-Kuriren | Turerna om skolutredningen i Söderhamn har varit många. Därför tycker jag att det är viktigt att klargöra några saker om utredningen, skriver Linus E. Ohlson.

Den 26/9-11 beslutade Kommunfullmäktige att dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden skulle utreda och komma med en bedömning av skollokalsbehovet på längre sikt till Kommunstyrelsen.

Den dåvarande nämnden hade fyra medborgardialoger under vintern 2012/2013 där nämnden vill få in synpunkter och hur medborgarna såg på framtidens skolorganisation. Nämndens ledamöter skulle inte representera någon kommundel utan vi, hela nämnden, representerade hela kommunen och vi skulle se till skolan i hela kommunen. Detta var något några ledamöter och ersättare hade lite svårt att följa.

Den 23/5-13 beslöt nämnden om att sätta igång skolutredningen och att det skulle vara en oberoende utredning och inte från den egna förvaltningen. Detta var ett krav från oss samtliga ledamöter i dåvarande Alliansen Söderhamn, jag, Jonas Lindberg (M), Ingrid Backelin (FP), Jan-Eric Berger (C) och Ola Andersson (C). Uppdraget gick till PwC.

Under hela arbetet, från första mötet om detta fram till 22/1-14, var nämndens samtliga ledamöter, från höger till vänster, helt eniga om upplägget och hur vi skulle gå tillväga.
När PwC:s utredning kom i oktober 2013 blev nämnden tagen på sängen. Vi hade inte förväntat oss att förslagen skulle vara så radikala och kraftiga. Det var en kalldusch. När nämnden hade sina strategidagar någon vecka efter presentationen började vi gräva ner oss i utredningen och granskade den ordentligt.

Under en av strategidagarna så satt jag, Jonas Lindberg (M), Alexandra Gard (S) och Erik Sköld (S) tillsammans och pratade igenom skolutredningen och gav vår syn på den. Det var bra diskussioner och jag tror att vår unga ålder och att vi inte för så många år sen gick i skolan i Söderhamn, om man jämför med övriga ledamöter i nämnden, gav oss en fräschare syn på det hela.

Under dessa två dagar så kom nämnden inte fram till något förslag utan vi ville ha informationsmöten med medborgarna där vi presenterade skolutredningen i sin helhet innan nämndens skulle komma med eget(na) förslag.

Under hela arbetets gång har ingen ledamot eller ersättare haft någon annan åsikt eller fört fram något annat under nämndens diskussioner. Men plötsligt började det dyka upp insändare från ledamöter i nämnden där man gick ut och sa något helt annat. Detta fortsatta även på informationsträffarna vi hade för att presentera skolutredningen från PwC. Där var det även ersättare som klart och tydligt tog ställning för sin kommundel.

Under arbetets gång har det knappt varit några ersättare med i arbetet mer än MPs ersättare för att nämndens samtliga partier ska vara med under arbetets gång. Jag har kraftigt markerat på ett av nämndens sammanträde att ersättare som inte har dykt upp sen nämnden började plötsligt hoppade in när PwCs utredning presenterades och uttalat sig. Då kan man börja fundera på vilka grunder man plötsligt deltog i detta stora arbete som har pågått sen 2012. Skamligt.

Efter att PwC:s utredning presenterades började ledamöter i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen uttala sig och föregå nämndens arbete. Detta skulle påverka utgången av nämndens arbete.

Den 22/1-14 skulle nämnden ha sitt möte där vi skulle börja gå igenom allt material som har kommit in, andra kommuners utredningar, siffror skulle uppdateras i kalkylerna och man skulle sätta sig ner och börja försöka föra samtal mellan partierna. Nämnden delade upp sig i två grupper, majoriteten S V MP och Alliansen Söderhamn M C FP KD.

Under Alliansens möte klargjorde jag klart och tydligt att jag inte har för avsikt att delta i de interna diskussionerna. Jag satt tyst och deltog inte i det beslut som gruppen fattade och klargjorde detta för samtliga närvarande.

När vi åter samlades och skulle börja prata om skolorna så säger Jan-Eric Berger (C) att Alliansen vill ha fler utredningar. När majoriteten frågar vad som ska utredas upprepar han samma sak bara. Majoriteten frågar igen men samma svar upprepas. Det bryter ut hetsiga diskussioner mellan ledamöter från S, C och Jonas Lindberg (M). Ordförande Bo Wikström (S) beslutar att nämnden inte kommer någon vart och att frågan får läggas på is.

Nu på onsdag den 21/1-15 ska den nya barn- och utbildningsnämnden ha sitt första möte och tittar man på ledamöterna som är valda är det bara 5 som har varit med sen förra mandatperioden och i detta arbete. Den nya nämnden kommer vara tvungen att börja om att igen och det kommer kosta skattepengar.

Beslutar man inte om några förändringar under detta år så kan effekterna man vill ha utebli.

Linus E. Ohlson (M)
f.d. ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se