Arkiv för augusti, 2014

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

onsdag, augusti 20th, 2014

Varje nämnd i Söderhamns kommun har ett diarium där inkomna skrivelser, handlingar mm. registreras och blir en offentlig handling. Dessa handlingar kan medborgarna sedan begära ut i efterhand eller inför ett nämndsmöte.

Som politiker har vi tillgång till diarie.soderhamn.se där vi kan logga in hemifrån, på språng eller under ett möte och söka i kommunens diarium för att få fram handlingar eller kolla ärendets gång. Vi politiker kan inte läsa sekretessärenden som finns i kommunens diarium.

På kommunens hemsida www.soderhamn.se finns Kommunstyrelsens webbdiarium där medborgarna kan söka och få fram rubriker på ärenden. Sedan måste medborgaren gå till Rådhuset och få hjälp av en tjänsteman att få ut handlingarna som hör till ärendet. Flera gånger har jag fått höra att vi tar tjänstemännens tid i anspråk när vi efterfrågar handlingar från kommunens diarium.

Det kanske är dags att öppna upp kommunen och ge medborgarna möjligheten att kunna ta del av kommunens information på medborgarnas egna villkor?

Ett bra exempel på tillgängliggörandet av information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt tillgängliggöra kommunens samtliga diarium via kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna själva kan söka efter information om beslut som fattas, inkomna skrivelser mm.
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att utan att vänta på kommunens kommande medborgarservice/medborgarkontor ska komma på plats, placerar en dator samt en skrivare i Förvaltningshuset så medborgarna kan komma åt kommunens diarium och skriva ut handlingar

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör Söderhamns kommuns samtliga diarium

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag

onsdag, augusti 20th, 2014

Som förtroendevald får vi arvoden när vi deltar i nämndsmöten, gör skolbesök eller om man är heltidspolitiker. Detta vet våra medborgare. Men vad medborgarna inte vet om är på vilka nivåer arvodena för deras politiker ligger på. Då och då kan man få läsa i lokaltidningen om Kommunalrådets arvode men fritidspolitikernas arvode nämns det inget om.

Som kommunal förtroendevald har man inte bara uppdrag i sin hemkommun. Man kan också ha uppdrag där flera kommuner samarbetar t.ex. kommunalförbunden Inköp Gävleborg och Södra Hälsingland, Regionförbundet Gävleborg m.fl.

Jag tycker det är dags för medborgarna i Söderhamn att kunna få ta del av vad vi förtrodenavalda politiker får i arvode när vi deltar i nämndsmöten och påverkar medborgarna i vardagen.

Ett bra exempel på att tillgängliggöra denna information är Stockholms stad. Deras arbetssätt genomsyras av öppenhet mot medborgarna varje dag.

Tittar man på länken www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/namnder-och-Bolagsstyrelser-/Arvoden-for-kommunala-fortroendeuppdrag-/ så kan man enkelt hitta vad deras politiker får i arvode när de deltar i nämndsmöten mm. Där finns också arvodesreglerna med så medborgarna kan läsa vad som gäller.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

  • Att uppdra till berörd förvaltning att skyndsamt lägga upp en lista med nuvarande arvoden samt arvodesbestämmelser för de uppdrag förtroendevalda politiker i Söderhamns kommun kan få på kommunens hemsida www.soderhamn.se där medborgarna enkelt och snabbt kan hitta ovan nämnda information där beloppen anges i kronor
  • Att man uppdrar till berörd förvaltning att ovan nämnda hemsida ska uppdateras när nya arvodesbestämmelser och/eller när nya arvoden har beslutats om

Linus E. Ohlson (M)
Kommunfullmäktigeledamot

 

Ladda ner motionen i PDF-format nedan

Motion om tillgängliggör arvodena för kommunala förtroendeuppdrag