Arkiv för maj, 2013

Lägg ner Staffangymnasiet och bygg ett riktigt kunskapscentrum i Söderhamn

måndag, maj 13th, 2013

Jag vill lägga ner Staffangymnasiet och flytta Staffangymnasiet ner till CFL – Centrum för flexibelt lärandes lokaler. På CFL har vi stora utrymmen som är outnyttjade och idag finns redan Vård- och omsorgsprogrammet i CFL:s lokaler.

Antalet barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år beräknas under perioden 2012 till 2020 minska med 626 personer i Söderhamns kommun. Då är det nödvändigt att se över våra skollokaler och vår skolorganisation. Den 24 april i år beslöt Barn- och Utbildningsnämnden att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämndens möte i maj med ett utredningsuppdrag om Söderhamns framtida skolorganisation.

På Barn- och Utbildningsnämndens möte den 23 november beslöt nämnden att bevilja igångsättningstillstånd för projektering av ombyggnation av Staffangymnasiet.

Alliansen Söderhamn skrev följande uttalande som fördes till protokollet:

Alliansen Söderhamns ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden ställer sig positiv till satsningarna på ett framtida Staffangymnasium.

Vi understryker dock att Barn- och Utbildningsförvaltningen ska ta hänsyn till följande punkter:

  1. Motion om att flytta gymnasieutbildningen till CFL är ännu inte slutligen avhandlad.
  2. Att man avvaktar den kommande lokalutredningen som ska visa hur man ska utnyttja kommunens lokaler i framtiden.

 

Den 11 maj 2011 beslöt Barn- och Utbildningsnämnden att investera 50 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor i inventarier. Det är stora kostnader för att renovera och bygga om Staffangymnasiet. 2007/2008 pratade man om man enbart skulle byta ut ventilationen skulle det gå på 80+ miljoner kronor. Nu är vi uppe över 119 miljoner kronor om jag inte minns fel. Detta blir stora kostnader för att renovera Staffangymnasiet, en gammal byggnad.

Vi måste frigöra resurser som vi kan använda och satsa på skolan i Söderhamn. Skolan ska se till varje elev och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Då måste vi satsa på skolan. Söderhamn ska ha Sveriges bästa skola!

Därför tycker jag att man ska lägga ner Staffangymnasiet i dess befintliga lokaler och flytta Staffangymnasiet till CFL där det blir betydligt billigare att bygga ut mot parkeringen på baksidan.

I framtiden vill jag se en storsatsning på ett nytt gymnasium i Söderhamn. Jag ser gärna att det ligger på Faxevallen precis bakom CFL där man kan bygga en gångbro över till CFL och de gymnasieutbildningar som finns där.

Därför tänker jag föreslå på Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde den 23 maj att man stoppar igångsättningstillståndet och enbart godkänner att man gör en uppfräschning av det mest akuta och att man skapar en tydligare reception på Staffangymnasiet.

Skolan ska bli bättre på att uppmuntra eget företagande

fredag, maj 10th, 2013

Söderhamns-Kuriren | Den nya gymnasieskolan ska bidra till att elever utvecklar kunskaper och attityder som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. I läroplanen för den nya gymnasieskolan finns entreprenörskap.

Att vara entreprenör handlar om att tänka nytt och kreativt, se möjligheter och att lösa problem. Dessa egenskaper är till nytta oavsett om man senare i livet blir egenföretagare eller anställd. Därför föreslår nya moderaterna att alla Sveriges kommuner ska erbjuda sina elever möjligheten att genomföra Ung Företagsamhet eller något liknande projekt som får eleverna att testa på entreprenörskap.

Läsåret 2011/12 var det 20 443 elever som drev ett UF-företag. UF-konceptet går ut på att eleverna under sin gymnasietid startar ett riktigt företag, skapar en produkt eller tjänst som de säljer för att sedan avveckla företaget efter att projektet är färdigt.

Detta har visat sig ge stor effekt på ungdomars benägenhet att starta företag. 24 procent av de som genomgått Ung Företagsamhets koncept ”UF-företagande” har senare i livet startat ett eget företag.

I januari 2011 gav docent Karl Wennberg vid Handelshögskolan i Stockholm ut rapporten ”Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007”.

Rapporten visar att de elever som drivit UF-företag i större utsträckning startar företag, anställer fler personer i sina företag, har högre omsättning i sina företag och har längre livslängd på sina företag än de som inte har drivit UF-företag.

Nyligen publicerades en liknande studie ”Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF-elevers arbetsmarknadspotential och företagande” (Ratio 2013). Resultaten från denna rapport tyder på att entreprenörskapsprogram och utbildningar i första hand har positiva effekter på icke-kognitiva egenskaper, såsom envishet, kreativitet och framförhållning.

Detta är egenskaper som krävs både för att bli en framgångsrik entreprenör men även för att lyckas på den vanliga arbetsmarknaden. Studien indikerar även att entreprenörskapsträning vid ung ålder, som till exempel UF-företagande, har långsiktigt positiva effekter för elever i deras senare yrkesliv. Det innebär bland annat en lägre risk för arbetslöshet, högre lön och en bättre ställning på arbetsplatsen.

För att Ung Företagsamhet eller liknande verksamheter ska kunna jobba med eleverna på en gymnasieskola är en viktig förutsättning att kommunerna finns med och aktivt stödjer verksamheten. Det kan vara både ekonomiskt och organisatoriskt stöd.

Ung företagsamhet och liknande verksamheter är ett bra komplement för att ge elever de bästa förutsättningarna att klara sig på arbetsmarkanden.

Tomas Tobé (M)
Ordförande riksdagens Utbildningsutskott

Linus E. Ohlson (M)
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

Läs insändaren på helahälsingland.se